Moduł I 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD” W 2019 ROKU, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON
MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” należy składać do PCPR w terminie od 1 czerwca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Druki wniosków dostępne są poniżej oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka (w budynku Starostwa Powiatowego), pokój 14 na parterze.

Obszary i zadania realizowane w ramach Modułu I
– likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

- Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

- Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

-Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,(co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

- Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Module I programu:

1. Obszar A:
• Zadanie 1:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
-wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-dysfunkcja narządu ruchu,
• Zadanie 2:
-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
-wiek aktywności zawodowej,
-dysfunkcja narządu ruchu,
• Zadanie 3:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
-dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
• Zadanie 4:
-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu słuchu;

2. Obszar B:
• Zadanie 1:
-znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
• Zadanie 2:
-pomoc udzielona w ramach Obszaru B,
• Zadanie 3:
- umiarkowany stopień niepełnosprawności,
-dysfunkcja narządu wzroku,
-wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• Zadanie 4:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
- dysfunkcja narządu słuchu,
-trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
-wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• Zadanie nr 5:
-pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
-znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności;

3. Obszar C:
• Zadanie 1:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
-zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
-wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
• Zadanie 2:
-znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
• Zadanie 3 i 4:
- stopień niepełnosprawności,
-wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
• Zdanie 5:
-znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
-zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

4. Obszar D:
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• aktywność zawodowa,
• pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.
Warunki wykluczające uczestnictwo w Programie: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu.

Kwota dofinansowania w MODULE I:
Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

1. Obszaru A:
a) w Zadaniu 1 – 10.000 zł,
b) w Zadaniu 2 lub 3 – 4.800 zł, w tym:
– dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
– dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
– dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane
z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania
kursu) – 800 zł,
– dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,
c) w Zadaniu 4 – 4.000 zł;

2. Obszaru B:
a) w Zadaniu nr 1:
– dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
– dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
b) w Zadaniu 2:
– dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
– dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
– dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
c) w Zadaniu 3 – 6.000 zł,
d) w Zadaniu 4 – 2.500 zł,
e) w Zadaniu 5 – 1.500 zł;

3. Obszaru C:
a) w Zadaniu 2 – 3.500 zł,
b) w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
– w zakresie ręki – 9.000 zł,
– przedramienia – 20.000 zł,
– ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
– na poziomie podudzia – 14.000 zł,
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
– uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
c) w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b,
d) w Zadaniu 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,
e) w Zadaniu 5 – 5.000 zł;

4. Obszaru D – 200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
Udział własny wnioskodawcy:
Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:
1) w module I wynosi co najmniej:
a) 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadania: 1, 4 i 5, Obszaru C –Zadania: 3 i 4,
b) 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 1 i 4 oraz Obszaru D,
c) 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 2 i 3,
d) 30% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadanie 3,
e) 35% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru C – Zadanie 5;
Tryb postępowania
Dofinansowanie następuje w oparciu złożony wniosek zainteresowanego wnioskodawcy, spełniającego łącznie warunki uczestnictwa w programie, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

Szczegółowych informacji na temat realizacji programu udziela:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej,
czynne od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30,
lub pod nr tel. 41 35 02 338.
Wnioski do pobrania:

 

Artykuły

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

MODUŁ I –  likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

 

 

4 września 2019
Czytaj więcej o: Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

Obszar A Zadanie 1

30 maja 2019

Obszar A Zadanie 2

30 maja 2019

Obszar A Zadanie 3

30 maja 2019

Obszar A Zadanie 4

30 maja 2019

Obszar B Zadanie 1

30 maja 2019

Obszar B Zadanie 2

30 maja 2019

Obszar B Zadanie 3

30 maja 2019

Obszar B Zadanie 4

30 maja 2019

Obszar C Zadanie 2

30 maja 2019

Obszar C Zadanie 3

30 maja 2019

Obszar C Zadanie 4

30 maja 2019

Obszar C Zadanie 5

30 maja 2019

Obszar D Zadanie

30 maja 2019