Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletniości rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

przyznaje się pomoc na:
• kontynuowanie nauki – (wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.)
• usamodzielnienie – (wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.)
• zagospodarowanie – (wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.)
Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie, jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej
- 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,
- roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną


Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej,

ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

( budynek Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej),

nr telefonu 41-3502-336