Jesteś tutaj: Start / Orzecznictwo

Orzecznictwo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o niepełnosprawności wydawane są przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 3 i 4 ust. 1-3 i art. 4a ust 1.  Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 511) ustala się trzy stopnie niepełnosprawności:

1) znaczny (do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji).

2) umiarkowany  (do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych)

3) lekki (do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.)

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dla mieszkańców Powiatu Kazimierskiego Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku- Zdroju.

Adres Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku- Zdroju:

ul. 1 Armii Krajowej 19

28-100 Busko-Zdrój,

Telefon: 41 370 82 82

Wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz  o niepełnosprawności osób do 16 roku życia dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej (pokój 14 na parterze), a także na stronie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku- Zdroju:

http://www.bip.powiat.busko.pl/p,110,powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci