likwidacja barier

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Likwidacja Barier

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
O dofinansowanie ze środków Funduszu likwidacji barier, jeżeli umożliwi to lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

1.    na likwidację barier architektonicznych - osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,

2.    na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych - osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych wynosi, do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem dofinansowania  i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek do PCPR w każdym czasie.

Wymagane dokumenty:

1.      wniosek osoby niepełnosprawnej.

2.      kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (oryginał do wglądu).

3.      aktualne zaświadczenie  od lekarza specjalisty zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, gdy rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu, potwierdzające trudności w poruszaniu się Wnioskodawcy (dotyczy likwidacji barier architektonicznych), lub potwierdzające konieczność likwidacji barier technicznych oraz określające przedmiot wnioskowanego dofinansowania, a w przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się zaświadczenie specjalisty np.: psychologa, logopedy, pedagoga, uzasadniające trudności w komunikowaniu się, wynikające z niepełnosprawności Wnioskodawcy.

4.      oferta/ oferty  sprzedaży wnioskowanych zakupów.

5.      zgoda właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym Wnioskodawca stale zamieszkuje (załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych).

UWAGA: Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych w danym roku dla Powiatu Kazimierskiego.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Centrum Pomocy bądź pod numerem telefonu:  (41) 35 02 338.

Pliki do pobrania