zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
1.             O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ich przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
·           50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

·           65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

 

Wymagane dokumenty:

1.         wniosek osoby niepełnosprawnej.

2.         kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.(kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, oryginał do wglądu).

3.         faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne  i środki pomocnicze, albo

kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

 

Przyznanie osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków Funduszu na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie wymaga formy umowy.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek do PCPR w każdym czasie.

2.             O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,  mogą ubiegać się:
1)      Osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

a)  przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

·           50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

·           65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

 

b)      jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

 

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek do PCPR w każdym czasie.

 

Wymagane dokumenty:

1.         wniosek osoby niepełnosprawnej.

2.         kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (oryginał do wglądu).

3.         zaświadczenie lekarza specjalisty o potrzebie rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego.

4.         dwie oferty sprzedaży wnioskowanego  sprzętu rehabilitacyjnego.

 

2.         jeden raz w roku - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu  należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

 

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia:

1) w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;

2) w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

UWAGA: Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych w danym roku dla Powiatu Kazimierskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Centrum Pomocy bądź pod numerem telefonu:  (41) 35 02 338.

Pliki do pobrania