Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym i realizowana jest przede wszystkim przez:
·         wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej,

·         wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,

·         likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,

·         kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Zgodnie z art. 35a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 511) do zadań powiatu należy między  innymi dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
·         uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

·         sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych,

·         zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

·         likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

·         dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.