Placówki opiekuńczo- wychowawcze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej

Na terenie Powiatu Kazimierskiego funkcjonują 4 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze:

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej,
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego Mieszkanie dla Dzieci
  i Młodzieży Nr 2 w Kazimierzy Wielkiej,
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego Mieszkanie dla Dzieci
  i Młodzieży Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej,
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego Mieszkanie dla Dzieci
  i Młodzieży Nr 4 w Kazimierzy Wielkiej.

Placówki zapewniają dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców,  całodobową opiekę i wychowanie.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego:

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne
  i religijne,
 • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,
 • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,
 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego sprawuje opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach:

 • z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych
  i specjalistycznej terapii,
 • wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych,
 • zapewnia zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie
  i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym odpowiednią rehabilitację i zajęcia rewalidacyjne.

Wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewnia Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Kazimierzy Wielkiej.

Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Jeżeli nie można ustalić powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, właściwy do ponoszenia wydatków jest powiat miejsca jego ostatniego zameldowania na pobyt stały. Natomiast jeżeli nie można ustalić miejsca ostatniego zameldowania dziecka na pobyt stały, właściwy do ponoszenia wydatków jest powiat miejsca siedziby sądu, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.

            Powiat Kazimierski, na terenie którego funkcjonują placówki opiekuńczo-wychowawcze, zawiera z powiatem, o którym mowa wyżej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie.

            Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej  są ustalane przez  Starostę Kazimierskiego i ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego do dnia 31 marca każdego roku.

Dane adresowe:

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Kazimierzy Wielkiej
ul. Tadeusza Kościuszki 15
28-500 Kazimierza Wielka

 

Kontakt:

tel. (41) 35 21 851;  (41) 35 21 861

Fax (41) 35 21 851

E-mail: centrum.pow.kw@op.pl