Rodzinna piecza zastępcza - informacja ogólna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

RODZINA ZASTĘPCZA jest formą opieki zastępczej zapewniającą dziecku całodobową opiekę i wychowanie.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
• rodziny zastępcze:
spokrewnione;
niezawodowe;
zawodowe, w tym zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne,
• rodzinne domy dziecka.

Rodzinę zastępczą spokrewnioną
tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi (dziadkowie) lub rodzeństwem dziecka.

Rodziny zastępcze niezawodowe
tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka oraz osoby niespokrewnione z dzieckiem.

Rodziny zawodowe
tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim posiadający zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające ukończenie szkolenia oraz spełnienie warunków do bycia rodziną zastępczą a także posiadanie predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.
Rodziny zastępcze zawodowe dzielą się na :
1. Rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego . Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego przyjmuje dzieci w sytuacjach interwencyjnych, do czasu unormowania przez sąd ich sytuacji, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy.
2. Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna. Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna sprawuje opiekę nad dziećmi:
• legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
• skierowanymi na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich,
• małoletnie matki z dziećmi.

Rodzinny dom dziecka
tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy. W rodzinnym domu dziecka może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (lub w razie konieczności liczniejsze rodzeństwo).

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:
• traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
• zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
• zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
• umożliwiają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
• zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
• zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
• umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowił inaczej.