Program wyrównywania różnic między regionami III 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 grudnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie informuje, że w 2021 roku kontynuowana będzie kolejna zmieniona edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

 

w roku 2021 realizowane będą następujące obszary programu: 

 

1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 165 000,00 zł na każdy projekt.

2) obszar B- likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150 000,00 zł na każdy projekt,

2) obszar C- tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Dofinansowaniem objęta jest część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń  oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 34 000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,

3) obszar D- likwidacja barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty (ŚDS, DPS, SOSW).

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do:

- 105 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

- 80 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

- 270 000,00 zł dla autobusów,

4) obszar E- dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. 

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 15 000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu,

5) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,

6) obszar G- skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie  zadań ustawowych dot. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

1) wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,

2) zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,

3) wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US.

Dofinansowanie projektów może być udzielone projektodawcom jedynie w przypadku zgodności tych projektów z samorządowym Programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON  wynosi do:

55% kosztów realizacji projektu w obszarze A

55% kosztów realizacji projektu w obszarze B – w budynkach urzędów starostw i gmin do 35%,

50%  kosztów realizacji projektu w obszarze  C,

70%  kosztów realizacji projektu w obszarze D,

80%  kosztów realizacji projektu w obszarze D (samochody dla WTZ),

20%  całkowitych kosztów realizacji projektu wymaganego wkładu własnego w   

          projektach  dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych                      

          w obszarze E, 

30%  wartości środków algorytmu  planowanych w danym roku przez powiat na

          realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych                             

          w obszarze  G. 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w realizacji programu w roku 2021.

 

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w realizacji ww. Programu w 2021 roku  w poszczególnych jego obszarach proszone są do złożenia wstępnej pisemnej informacji dot. przystąpienia do Programu ze wskazaniem obszaru wsparcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej w terminie najpóźniej do dnia 04 stycznia 2021 roku.

Podmioty (projektodawcy), które podejmą pozytywną decyzję o przystąpieniu do realizacji programu, proszone są do złożenia wniosków (projektów) wraz z wymaganymi dokumentami/załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej (pokój 14 na parterze, budynek Starostwa Powiatowego) w terminie najpóźniej do dnia 05.02.2021 roku. Wnioski dostępne są w siedzibie PCPR w Kazimierzy Wielkiej oraz na stronie internetowej Centrum Pomocy.  

Nadmieniamy, że zgodnie z informacją przekazaną przez PFRON informacje dotyczące Programu oraz procedur realizacji wraz z drukami wniosków i wystąpień, oświadczeń udziału w programie mogą ulec zmianie w 2021r.

Ponadto nadmieniamy, że wszelkie informacje na temat realizacji programu w 2021 roku są zamieszczone na stronie www.pfron.org.pl oraz na stronie internetowej PCPR w Kazimierzy Wielkiej http://www.pcpr.kazimierzaw.pl w zakładce Wyrównywanie Różnic Między Regionami, gdzie znajdują się między innymi załączniki wymienione poniżej.

Dodatkowych  informacji  udziela Centrum Pomocy (ul. Tadeusza Kościuszki 12,  28-500 Kazimierza Wielka, budynek Starostwa Powiatowego, pokój nr 14 na parterze),  a także pod numerem tel. 41 35 02 338.