Zmiany w Programie „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 listopada 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie informuje, że zgodnie z podjętą w dniu 30 października 2020r. uchwałą Zarządu PFRON wydłużono do dnia 16 listopada 2020r. termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III. Ponadto wydłużono okres na jaki może zostać przyznane świadczenie do 5 miesięcy (dotychczas okres ten obejmował 3 miesiące).

Wsparcie, w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych w wysokości 500 zł. miesięcznie, skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca do 16 listopada 2020 r.:

  • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
  • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Uwaga! Osoby, które otrzymały już wsparcie z Modułu III za 3 miesiące, mogą złożyć wniosek o świadczenie za maksymalnie  2 miesiące (1000,00 zł)-  łącznie 5 miesięcy.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 16 LISTOPADA 2020 r. przez Internet  za pośrednictwem systemu SOW (System Obsługi Wsparcia) bez konieczności wychodzenia z domu, a w przypadku w przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście w siedzibie PCPR w Kazimierzy Wielkiej, drogą pocztową lub elektronicznie). Druk wniosku znajduje się poniżej.

Aktualne informacje o programie oraz wzory formularzy dostępne są także na stronie internetowej Funduszu w zakładce dedykowanej programowi:  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/pfron-wydluza-terminy-na-skladanie-wnioskow-i-realizacje-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi-w-module-iii/