Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 września 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej informuje, że w dniu 23.07.2020r. Powiat Kazimierski podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim na realizację Projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii CoVID-19”,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej informuje, że w dniu 23.07.2020r. Powiat Kazimierski podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim na realizację Projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii CoVID-19”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej, poprzez dofinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kazimierskiego w sprzęt, który jest niezbędny do realizacji zadania szkolnego – zdalnego nauczania (m.in. sprzętu komputerowego z oprogramowaniem) oraz zakupu środków ochrony indywidualnej do bezpośredniego zabezpieczenia przed wirusem COVID-19 (w tym do organizacji miejsc kwarantanny).

W ramach projektu zakupionych zostanie 78 laptopów, 4 sztuki sprzętu audiowizualnego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Utworzone zostanie także miejsce kwarantanny oraz zakupione zostaną środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne. Na realizację powyższego zadania w ramach w/w Projektu Powiat Kazimierski otrzymał dofinansowanie w wysokości 283.270,00 zł.