MODUŁ I

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 kwietnia 2020

– likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie informuje, że z dniem 1 marca 2020 roku rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizowanego w 2020 roku w Powiecie Kazimierskim pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.
Obszary i zadania programu, które będą realizowane zgodnie z dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” w 2020 roku:
a)Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

b)Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

c)Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

d)Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.
Warunki uczestnictwa w Programie:

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module I:
1.Obszar A:
Zadanie 1:
-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
-wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-dysfunkcja narządu ruchu,
Zadanie 2:
-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
-wiek aktywności zawodowej,
-dysfunkcja narządu ruchu,
Zadanie 3:
-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
-wiek aktywności zawodowej,
-dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
Zadanie 4:
-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
-wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-dysfunkcja narządu słuchu;

2.Obszar B:
Zadanie 1:
-znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
-wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
Zadanie 2: pomoc udzielona w ramach Obszaru B,
Zadanie 3:
-umiarkowany stopień niepełnosprawności,
-dysfunkcja narządu wzroku,
-wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
Zadanie 4:
-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
-dysfunkcja narządu słuchu,
-trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
-wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
Zadanie nr 5:
-pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
-znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności;

3.Obszar C:
Zadanie 1:
-znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
-zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
-wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
Zadanie 2:
-znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
Zadanie 3 i 4:
-stopień niepełnosprawności,
-wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
-potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
Zadanie 5:
-znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
-wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
-zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

4.Obszar D:
-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- aktywność zawodowa,
-pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

W bieżącym roku w ramach oceny merytorycznej wniosków w Module I przyjęto następujące punkty preferencje przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków:
-w 2020 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:
a)są zatrudnione - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 25,
b)posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
c)złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
d)w 2019 lub w 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,

-pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków:
a)osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności– 10 punktów preferencyjnych,
b)miesięczny dochód osoby niepełnosprawnej samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 1600,00 zł netto lub kwoty 900,00 zł netto w przypadku osób we wspólnym gospodarstwie domowym– 10 punktów preferencyjnych,
c)osoba niepełnosprawna nie otrzymała dotąd dofinansowania ze środków PFRON na zakup przedmiotu dofinansowania objętego wnioskiem – 10 punktów preferencyjnych,
d)osoba niepełnoprawna realizująca obowiązek nauki lub kontynuująca naukę w szkołach ponadpodstawowych, policealnych albo na uczelniach wyższych – 10 punktów preferencyjnych,
e)osoba niepełnosprawna u której występuje niepełnosprawność sprzężona i/lub poruszająca się na wózku inwalidzkim – 10 punktów preferencyjnych,

Warunki wykluczające uczestnictwo w Programie:

– wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu.
Cele programu:

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:
1.przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego;
2.przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych;
3.umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie;
4.poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji.
Kwota dofinansowania:

W Module I maksymalna kwota dofinansowania wynosi, w przypadku:
1)Obszaru A:
a)w Zadaniu 1 – 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł,
b)w Zadaniu 2 lub 3 – 4.800 zł, w tym:
–dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
–dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
–dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
–dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,
c)w Zadaniu 4 – 4.000 zł;
2)Obszaru B:
a)w Zadaniu 1:
–dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15000 zł,
–dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
–dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych –7.000 zł,
b)w Zadaniu 2:
–dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
–dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
–dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
c)w Zadaniu 3 – 7.500 zł,
d)w Zadaniu 4 – 4.000 zł,
e)w Zadaniu 5 – 1.500 zł;

3)Obszaru C:
a)w Zadaniu 1 – 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł,
b)w Zadaniu 2 – 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000 zł,
c)w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
–w zakresie ręki – 9.000 zł,
–przedramienia – 20.000 zł,
–ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
–na poziomie stopy lub podudzia – 14.000 zł,
–na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
–uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
d)w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. c,
e)w Zadaniu 1, 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów,
nie więcej niż 200 zł,
f)w Zadaniu 5 – 7.500 zł;
4)Obszaru D – 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
Udział własny Wnioskodawcy:
Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:
1)w module I wynosi co najmniej:
a)10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadania: 1, 3, 4 i 5,
Obszaru C – Zadania: 1, 3 i 4,
b)15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 1 i 4 oraz
Obszaru D,
c)25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 2 i 3 oraz Obszaru C Zadanie 5;
Tryb składania wniosków:

Wnioski można składać w formie papierowej w siedzibie PCPR lub w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/) w terminie: do dnia 31.08.2020 r.

Wnioski dostępne są:
-w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka (w budynku Starostwa Powiatowego), pokój nr 14 na parterze
-w Systemie Obsługi Wsparcia pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ .

Tryb postępowania

Dofinansowanie następuje na wniosek zainteresowanego Wnioskodawcy spełniającego warunki uczestnictwa w programie wraz z uzasadnieniem wskazującym na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.