Informacja Dotycząca Realizacji Pilotażowego Programu ,,Aktywny Samorząd” W 2020 Roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 marca 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie informuje, że z dniem 1 marca 2020 roku rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON  w ramach realizowanego w 2020 roku w Powiecie Kazimierskim  pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI
PILOTAŻOWEGO PROGRAMU
"AKTYWNY SAMORZĄD” W 2020 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie informuje, że z dniem 1 marca 2020 roku rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizowanego w 2020 roku w Powiecie Kazimierskim pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Tryb składania wniosków:

Wnioski można składać w formie papierowej w siedzibie PCPR lub w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/) w terminie:
1) dla Modułu I programu: do dnia 31.08.2020 r.
2) dla Modułu II programu:
-do dnia 31.03.2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),
-do dnia 10.10.2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Wnioski dostępne są:
- w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka (w budynku Starostwa Powiatowego), pokój nr 14 na parterze oraz na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktywny samorząd” (Moduł I i II)
- w Systemie Obsługi Wsparcia pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ .

Jednocześnie informujemy, iż w 2020 roku elektroniczne złożenie wniosku w Systemie Obsługi Wsparcia przez Wnioskodawców posiadających podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:
- w przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych w ocenie merytorycznej wniosku,
- w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800,00 zł w sytuacji, gdy Wnioskodawca korzysta z tego zwiększenia po raz pierwszy.
Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby niepełnosprawne spełniające warunki uczestnictwa w ww. programie do wzięcia w nim udziału.

Szczegółowych informacji na temat realizacji programu udziela:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej (od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30 lub pod nr tel. 41 35 02 338).
Szczegółowa informacja
o pilotażowym programie „Aktywny samorząd”

 

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane zgodnie z dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” w 2020 roku:
1. MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

2. MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Warunki uczestnictwa w Programie:

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module I:
1.Obszar A:
Zadanie 1:
-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
-wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-dysfunkcja narządu ruchu,
Zadanie 2:
-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
-wiek aktywności zawodowej,
-dysfunkcja narządu ruchu,
Zadanie 3:
-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
-wiek aktywności zawodowej,
-dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
Zadanie 4:
-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
-wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-dysfunkcja narządu słuchu;
2.Obszar B:
Zadanie 1:
-znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
-wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
Zadanie 2: pomoc udzielona w ramach Obszaru B,
Zadanie 3:
-umiarkowany stopień niepełnosprawności,
-dysfunkcja narządu wzroku,
-wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
Zadanie 4:
-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
-dysfunkcja narządu słuchu,
-trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
-wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
Zadanie nr 5:
-pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
-znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności;
3.Obszar C:
Zadanie 1:
-znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
-zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
-wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
Zadanie 2:
-znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
Zadanie 3 i 4:
-stopień niepełnosprawności,
-wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
-potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
Zadanie 5:
-znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
-wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
-zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

4. Obszar D:
-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- aktywność zawodowa,
-pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

W bieżącym roku w ramach oceny merytorycznej wniosków w Module I przyjęto następujące punkty preferencje przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków:
-w 2020 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:
a)są zatrudnione - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 25,
b)posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
c)złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
d)w 2019 lub w 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,

-pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków:
a)osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności– 10 punktów preferencyjnych,
b)miesięczny dochód osoby niepełnosprawnej samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 1600,00 zł netto lub kwoty 900,00 zł netto w przypadku osób we wspólnym gospodarstwie domowym– 10 punktów preferencyjnych,
c)osoba niepełnosprawna nie otrzymała dotąd dofinansowania ze środków PFRON na zakup przedmiotu dofinansowania objętego wnioskiem – 10 punktów preferencyjnych,
d)osoba niepełnoprawna realizująca obowiązek nauki lub kontynuująca naukę w szkołach ponadpodstawowych, policealnych albo na uczelniach wyższych – 10 punktów preferencyjnych,
e)osoba niepełnosprawna u której występuje niepełnosprawność sprzężona i/lub poruszająca się na wózku inwalidzkim – 10 punktów preferencyjnych,

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:
-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
-nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w Programie:

-W modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
-W module II – przerwa w nauce.

Cele programu:

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:
1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego;
2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych;
3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie;
4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji.

Kwota dofinansowania:

W MODULE I maksymalna kwota dofinansowania wynosi, w przypadku:
1)Obszaru A:
a) w Zadaniu 1 – 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł,
b)w Zadaniu 2 lub 3 – 4.800 zł, w tym:
–dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
–dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
–dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
–dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,
c) w Zadaniu 4 – 4.000 zł;
2) Obszaru B:
a) w Zadaniu 1:
– dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15000 zł,
– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
– dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych –7.000 zł,
b) w Zadaniu 2:
– dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
– dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
– dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
c) w Zadaniu 3 – 7.500 zł,
d) w Zadaniu 4 – 4.000 zł,
e) w Zadaniu 5 – 1.500 zł;

3) Obszaru C:
a) w Zadaniu 1 – 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł,
b) w Zadaniu 2 – 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000 zł,
c) w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
– w zakresie ręki – 9.000 zł,
– przedramienia – 20.000 zł,
– ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
– na poziomie stopy lub podudzia – 14.000 zł,
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
– uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
d) w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. c,
e) w Zadaniu 1, 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów,
nie więcej niż 200 zł,
f) w Zadaniu 5 – 7.500 zł;
4) Obszaru D – 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
W MODULE II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
a) do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
b) do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców;
2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
– do 4.000 zł;
3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwot 764 zł (netto) na osobę lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 może być zwiększony, nie więcej niż o:
1) 700 zł - w przypadku ponoszenia dodatkowych kosztów z powodu barier w poruszaniu się;
2) 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
5) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
6) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub w 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
7) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
8) 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).
Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, o ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:
do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
Udział własny Wnioskodawcy:
Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:
1) w module I wynosi co najmniej:
a) 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadania: 1, 3, 4 i 5,
Obszaru C – Zadania: 1, 3 i 4,
b) 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 1 i 4 oraz
Obszaru D,
c) 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 2 i 3 oraz Obszaru C Zadanie 5;
2) w module II - w zakresie kosztów czesnego:
a) 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 10 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
b) 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Tryb postępowania

Dofinansowanie następuje na wniosek zainteresowanego Wnioskodawcy spełniającego warunki uczestnictwa w programie wraz z uzasadnieniem wskazującym na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu (uzasadnienie nie dotyczy Modułu II).