Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2019

MODUŁ I –  likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

 

 

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie informuje, że  w bieżącym roku został uruchomiony  przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  nabór wniosków o  dofinansowanie  do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach realizacji programu „Aktywny Samorząd” - Moduł I Obszar C  Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Warunki uczestnictwa:

-znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

-zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

-wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

-dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym ( sytuacja, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim)

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w Programie: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu.

 Maksymalna kwota  w ww. Zadaniu  wynosi 10.000 zł, a udział własny wynosi  co najmniej 10 %  ceny bruttu zakupu/usługi.

Druk wniosku dostępny jest poniżej oraz w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej  (ul. Tadeusza Kościuszki 12,  28-500 Kazimierza Wielka, budynek Starostwa Powiatowego, pokój nr 14 na parterze)

Wnioski w zakresie Obszaru C  Zadanie 1 przyjmowane będą w terminie do dnia 30 września 2019 roku.

Zmodyfikowany dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r. ( zał. do Uchwały nr 49/2019 Zarządu PFRON z dnia 17 lipca 2019 r.) w załączeniu.

Szczegółowych informacji na temat realizacji programu udziela:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej czynne  od poniedziałku do piątku,  w godz. od 7.30 do 15.30, lub  pod nr tel. 41 35 02 338.