Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2019

 

 

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie przypomina, że termin składania wniosków (dot. roku akademickiego/szkolnego 2019/2020) w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ  II   – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  upływa  10 października 2019 roku

 

 

 

Wniosek dostępny jest  poniżej, a także  w siedzibie PCPR w Kazimierzy Wielkiej, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka.

Przypominamy, że w ramach Modułu II można uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON kosztów nauki  w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).  

Warunki Uczestnictwa w Module II:  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty  poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w Programie: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu, przerwa w nauce.

Formy dofinansowania kosztów nauki w ramach Modułu II:

-dodatek na pokrycie kosztów kształcenia

-dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,

- opłata za naukę (czesne).

Ponadto w związku z modyfikacją  dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku stanowiącego  Załącznik  do uchwały nr 49/2019  Zarządu PFRON  z dnia 17 lipca 2019 r.  dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może zastać zwiększony  nie więcej niż o  800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.

Szczegółowych informacji na temat realizacji programu udziela:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej (w budynku Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, pokój 14 na parterze) czynne  od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30, lub  pod nr tel. (41) 35 02 338.