ABSOLWENT” i „STABILNE ZATRUDNIENIE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 maja 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie informuje o nowych programach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: „ABSOLWENT” i „STABILNE ZATRUDNIENIE”

Ulotka Informacyjna „ABSOLWENT”

Więcej informacji i o programach PFRON https://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/programy-i-zadania-real/976,Spis-programow-realizowanych-obecnie.html

Ulotka informacyjna           

Pilotażowy program „ABSOLWENT”

zatwierdzony uchwałą nr 12/2016 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 8 grudnia 2016 r.

 

Celem programu ,,ABSOLWENT” jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej.

Cel programu będzie realizowany poprzez kompleksowe i indywidualnie wsparcie beneficjentów ostatecznych programu w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

UWAGA!  Program realizowany jest w trybie konkursów ogłaszanych przez Zarząd PFRON. Ogłoszenia o konkursach zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie PFRON oraz na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl.

 

UWAGA!    Aktualnie z dniem 28 kwietnia 2017 roku ogłoszony został konkursu w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”.

                   Wnioski w ramach konkursu mogą być składane do dnia 30 czerwca 2017 roku.

 1. Kto może otrzymać dofinansowanie z PFRON

Wnioskodawcami w ramach programu (tj. podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej) są szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi, które spełniają warunki uczestnictwa w programie oraz warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

Szkoły wyższe mogą realizować program samodzielnie, za pośrednictwem własnych biur karier lub własnych Biur ds. Osób Niepełnosprawnych lub korzystając z usług agencji zatrudnienia.

Uwaga!    Warunkiem złożenia wniosku, w przypadku organizacji pozarządowej, jest statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

W przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji pozarządowej, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji. Zarząd główny organizacji pozarządowej nie może występować w imieniu terenowych jednostek organizacyjnych tej organizacji, które posiadają osobowość prawną.

Wnioskodawców, którzy składają wniosek wspólny, na etapie składania wniosku o dofinansowanie, musi wiązać Umowa określająca zakres świadczeń Wnioskodawców składających się na realizację projektu.

 

 1. Kto będzie mógł otrzymać pomoc w ramach programu

Beneficjentami ostatecznymi programu są:

 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), będące absolwentami szkoły wyższej lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej;

Uwaga!    Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) mogą być wyłącznie beneficjentami obszaru w zakresie zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.

Przez absolwenta szkoły wyższej należy rozumieć osobę, która ukończyła szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskała absolutorium), posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do programu, pozostającą bez zatrudnienia.

 • Jakie działania będzie można prowadzić na rzecz osób niepełnosprawnych

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

 • Obszaru A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, w tym:
 • koszty przeprowadzenia diagnozy sytuacji beneficjenta ostatecznego programu;
 • koszty wyznaczenia i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;
 • koszty likwidacji barier transportowych, technicznych, w komunikowaniu się
  i w dostępie do informacji, niezbędnych do aktywizacji zawodowej;
 • Obszaru B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
 • w przypadku zadania 1 (zdobycie uprawnień zawodowych), w szczególności określone w odrębnych przepisach koszty zdobycia uprawnień zawodowych;
 • w przypadku zadania 2 (kursy i szkolenia zawodowe, specjalizacyjne), w szczególności:
 1. koszty kursów i szkoleń zawodowych, specjalizacyjnych, uzyskania licencji i certyfikatów zawodowych,
 2. koszty zakwaterowania i wyżywienia w okresie trwania kursu/szkolenia
  – w przypadku kursu i szkoleń zawodowych odbywających się poza miejscem zamieszkania;
 • w przypadku zadania 3 (odbycie stażu aktywizacyjnego), w szczególności:
  1. koszty stypendium stażowego (przez okres nie krótszy niż 3 miesiące, lecz nie dłuższy niż 6 miesięcy),
  2. koszty wynagrodzenia opiekuna stażu aktywizacyjnego, pomagającego osobie niepełnosprawnej w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika w miejscu stażu (nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia).
 • Obszaru C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia, w szczególności: koszty podjęcia działalności gospodarczej, w tym koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności, wyposażenie stanowiska pracy.

Osoby niepełnosprawne, będące uczestnikami programu w ramach obszarów B i C programu, mogą otrzymać ze środków programu dodatek motywacyjny w szczególności w przypadku, gdy ponoszą dodatkowe koszty związane z dojazdem, usługą tłumacza języka migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej, zakwaterowaniem, opieką nad osobą zależną.

Dodatek motywacyjny przysługuje w okresie uczestnictwa w programie, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy i nie dłużej niż przez 6 miesięcy od daty zatrudnienia.

Uwaga!  Dodatek motywacyjny nie przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.

              Warunek nie dotyczy osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na długotrwale naruszoną sprawność fizyczną i psychiczną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

Przewidziane w ramach programu formy wsparcia w ramach obszarów B i C stanowią uzupełnienie wsparcia systemowego realizowanego i finansowanego przez PFRON oraz jednostki samorządu terytorialnego w tym PUP, udzielanego z wykorzystaniem dostępnych instrumentów i narzędzi wsparcia, służących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 1. Zasady składania wniosków i rozpatrywania wniosków

Wnioski składane są w Biurze PFRON, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) i zaciągania zobowiązań finansowych.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Biura PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.

PFRON nie refunduje kosztów związanych z przygotowaniem wniosku.

 1. Decyzje finansowe PFRON

Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania i jego wysokości podejmuje Zarząd PFRON na podstawie stanowiska komisji konkursowej.

Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie po podjęciu decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie PFRON oraz na stronie internetowej PFRON.

Wnioski rozpatrzone pozytywnie są realizowane i rozliczane w Oddziałach PFRON.