Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 marca 2019

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, realizowanego w 2019 roku.
W ramach MODUŁU II programu – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, osoby posiadające aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, w kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi, w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz opłaty za naukę (czesne).

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Programie w Module II:
 znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Warunki wykluczające uczestnictwo w Programie:
 wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 przerwa w nauce.
Kwota dofinansowania:

W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego –
do 4.000 zł,
3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
1) 700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu, tj. w przypadku gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się (dysfunkcja narządu ruchu lub narządu wzroku stanowi podstawę orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, w innych przypadkach znacznego stopnia niepełnosprawności, gdzie następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia są bariery w poruszaniu się, stan ten powinien być potwierdzony w zaświadczeniu lekarza specjalisty);
2) 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki;
5) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
6) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
7) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego Wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:
1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
Udział własny Wnioskodawcy:

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w zakresie kosztów czesnego:
a) 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 10 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

b) 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Tryb postępowania

Dofinansowanie następuje w oparciu złożony wniosek zainteresowanego wnioskodawcy, spełniającego łącznie warunki uczestnictwa w programie, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu (uzasadnienie nie dotyczy Modułu II).

Wnioski do Modułu II należy składać do PCPR
w następujących terminach:
 dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2018/2019 od 20 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r.
 dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2019/2020 od 1 września 2019 r. do 10 października 2019 r.
Szczegółowych informacji na temat realizacji programu udziela:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej czynne od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30, lub pod nr tel. 41 35 02 338.