Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 marca 2019

 Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI
PILOTAŻOWEGO PROGRAMU
,,AKTYWNY SAMORZĄD” W 2019 ROKU,
FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, realizowanego w 2019 roku.
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Tryb składania wniosków:

 Wnioski należy składać do PCPR w następujących terminach:
 Moduł I - od 1 czerwca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.
 Moduł II:
- dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2018/2019 od 20 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r.
- dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2019/2020 od 1 września 2019 r. do 10 października 2019 r.
Wnioski dostępne są:
 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka (w budynku Starostwa Powiatowego), pokój 14 na parterze,
 na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej pcpr.kazimierzaw.pl w zakładkach Moduł I i II.


Szczegółowych informacji na temat realizacji programu udziela:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej,
czynne od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30,
lub pod nr tel. 41 35 02 338.


Informacja o programie pilotażowym „Aktywny samorząd”

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane zgodnie z dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” w 2019 roku:
 MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
 Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

 Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
(co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

 MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Warunki uczestnictwa w Programie:
 Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:
1. Obszar A:
• Zadanie 1:
 znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 dysfunkcja narządu ruchu,
• Zadanie 2:
 znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 wiek aktywności zawodowej,
 dysfunkcja narządu ruchu,
• Zadanie 3:
 znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 wiek aktywności zawodowej,
 dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
• Zadanie 4:
 znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 dysfunkcja narządu słuchu;

2. Obszar B:
• Zadanie 1:
 znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
• Zadanie 2:
 pomoc udzielona w ramach Obszaru B,
• Zadanie 3:
 umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 dysfunkcja narządu wzroku,
 wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• Zadanie 4:
 znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 dysfunkcja narządu słuchu,
 trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• Zadanie nr 5:
 pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
 znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności;
3. Obszar C:
• Zadanie 1:
 znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
• Zadanie 2:
 znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
• Zadanie 3 i 4:
 stopień niepełnosprawności,
 wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
• Zdanie 5:
 znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

4. Obszar D:
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• aktywność zawodowa,
• pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.
 Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:
1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Warunki wykluczające uczestnictwo w Programie:

1. W modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
2. W module II – przerwa w nauce.

Kwota dofinansowania:
 W MODULE I:
Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku:
1. Obszaru A:
a) w Zadaniu 1 – 10.000 zł,
b) w Zadaniu 2 lub 3 – 4.800 zł, w tym:
– dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
– dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
– dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane
z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania
kursu) – 800 zł,
– dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,
c) w Zadaniu 4 – 4.000 zł;

2. Obszaru B:
a) w Zadaniu nr 1:
– dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
– dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
b) w Zadaniu 2:
– dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
– dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
– dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
c) w Zadaniu 3 – 6.000 zł,
d) w Zadaniu 4 – 2.500 zł,
e) w Zadaniu 5 – 1.500 zł;
3. Obszaru C:
a) w Zadaniu 2 – 3.500 zł,
b) w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
– w zakresie ręki – 9.000 zł,
– przedramienia – 20.000 zł,
– ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
– na poziomie podudzia – 14.000 zł,
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
– uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
c) w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b,
d) w Zadaniu 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,
e) w Zadaniu 5 – 5.000 zł;
4. Obszaru D – 200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
 W MODULE II:
W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
1) 700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu, tj. w przypadku gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się (dysfunkcja narządu ruchu lub narządu wzroku stanowi podstawę orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, w innych przypadkach znacznego stopnia niepełnosprawności, gdzie następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia są bariery w poruszaniu się, stan ten powinien być potwierdzony w zaświadczeniu lekarza specjalisty);
2) 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki;
5) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
6) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
7) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego Wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:
1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
Udział własny wnioskodawcy:
Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:
1) w module I wynosi co najmniej:
a) 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadania: 1, 4 i 5, Obszaru C –Zadania: 3 i 4,
b) 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 1 i 4 oraz Obszaru D,
c) 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 2 i 3,
d) 30% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadanie 3,
e) 35% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru C – Zadanie 5;

2) w module II - w zakresie kosztów czesnego:
a) 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 10 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
b) 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Tryb postępowania

Dofinansowanie następuje w oparciu złożony wniosek zainteresowanego wnioskodawcy, spełniającego łącznie warunki uczestnictwa w programie, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu (uzasadnienie nie dotyczy Modułu II).

Pliki do pobrania