W Module II

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 maja 2017

  Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

 MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie  informuje, że rozpoczął się  nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, realizowanego w 2018 roku.     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie  informuje, że rozpoczął się  nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, realizowanego w 2018 roku.     

W ramach  MODUŁU  II programu  – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, osoby posiadające aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej,                    w kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a  także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi, w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz  opłaty za naukę (czesne).

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Programie w Module II:

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty  poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w Programie:

wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,

 przerwa w nauce.

Kwota dofinansowania:

 

W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,

dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego –

do 4.000 zł,

opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 700 zł- w innych przypadkach, które określi Realizator programu,

 500 zł- w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza

miejscem zamieszkania,

300 zł- w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny.

 300 zł- w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej)  kierunkach studiów/nauki lub studiuje w przyspieszonym trybie.

300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

 

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego Wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

do 75%  wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Udział własny wnioskodawcy:

 

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w zakresie kosztów czesnego:

15% wartości czesnego- w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym  kierunku),

65% wartości czesnego- w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na  poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnych form   kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Tryb postępowania

Dofinansowanie następuje w oparciu złożony wniosek zainteresowanego wnioskodawcy, spełniającego łącznie warunki uczestnictwa w programie, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

 

Wnioski do Modułu II należy składać do PCPR

w następujących terminach:

dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2017/2018 do 30 marca 2018 r. 

dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2018/2019 do 10 października 2018 r.

Szczegółowych informacji na temat realizacji programu udziela:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej czynne  od poniedziałku do piątku,  w godz. od 7.30 do 15.30, lub  pod nr tel. 41 35 02 338.

 

Wnioski do pobrania: