Ogłoszenie o naborze partnera.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 stycznia 2019

Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 pn. „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 pn. „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej zwana dalej PCPR lub Liderem Projektu, na podstawie 
art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460, z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy”. 

 

I. Cel Projektu:

Celem realizacji Projektu będą kompleksowe działania, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.

 II. Cel partnerstwa:

Celem partnerstwa jest kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Powiatu Kazimierskiego  poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. Planowany czas realizacji projektu max. 36 miesięcy. 

III. Zakres tematyczny współpracy w ramach partnerstwa:

W ramach partnerstwa przewiduje się podjęcie następujących działań:

 1. Wspólne opracowanie przez Lidera i Partnera szczegółowej koncepcji Projektu z podziałem na zadania oraz stworzenie wniosku aplikacyjnego.
 2. Stworzenie ścieżki reintegracji indywidualnej dla każdej osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, przy współpracy 
  z pracownikiem socjalnym PCPR.
 3. Realizacja usług aktywnej integracji, których celem jest:
 4. odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna), 
 5. odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa),
 6. zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.
 7. Do w/w usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze: 
 8. społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
 9. zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc 
  w utrzymaniu zatrudnienia,
 10. edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.
 11. Forma prawna Partnera:

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy Powiatem Kazimierskim/ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej - Liderem partnerstwa, a Partnerem spoza sektora finansów publicznych, wyłonionym w drodze niniejszego konkursu, będącym instytucją rynku pracy (wynika z wytycznych CT9).

Preferowany jest podmiot ekonomii społecznej (PES) (podmiot, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).

 1. Wymagania wobec Partnera:

O udział w naborze może ubiegać się kandydat na Partnera o formie prawnej określonej w pkt. IV Ogłoszenia,  który spełnia następujące wymagania:

 1. Nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków UE lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków UE na podstawie odrębnych przepisów takich jak: - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 
  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych; - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
  za czyny zabronione pod groźbą kary.
 2. Przedmiot jego działalności jest zgodny z celami i zakresem tematycznym partnerstwa.
 3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zadań o charakterze podobnym  lub zbliżonym do celów 
  i zakresu tematycznego partnerstwa, w tym:
 • zrealizował w ciągu ostatnich 2 lat min.1 projekt w ramach RPO WŚ zakładający szkolenia zawodowe, staże oraz efektywność zatrudnieniową i osiągnął zakładane wskaźniki, 
 • zrealizował z sukcesem min. 1 projekt dofinansowany w ramach EFS na kwotę min. 500.000,00 zł w ciągu ostatnich trzech lat,
 • w ciągu ostatnich dwóch lat realizował projekt w partnerstwie z instytucją z sektora finansów publicznych.
  1. Posiada odpowiedni potencjał finansowy, techniczny i organizacyjny zapewniający sprawną realizację działań, wchodzących w skład zakresu tematycznego partnerstwa.
  2. Posiada gotowość do wniesienia wkładu własnego proporcjonalnie do otrzymanego dofinansowania na realizowane przez siebie w ramach projektu zadania (całkowity wkład własny do projektu stanowi 15% wartości projektu).
  3. Prowadzi działalność na terenie woj. świętokrzyskiego, tj. posiada własną bazę lokalową i techniczną.

 

 1. Oferta składana przez potencjalnego partnera powinna zawierać:
 2. Dane potencjalnego Partnera, w tym w szczególności pełną nazwę instytucji, adres siedziby i dane teleadresowe osoby uprawnionej do reprezentowania instytucji.
 3. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie – merytoryczne i związane 
  z zarządzaniem, organizacyjne, techniczne, finansowe oraz procentowy wkład własny).
 4. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów partnerskich o podobnym lub zbliżonym charakterze, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej (referencje od partnera projektu). 
 5. Bilans za ostatni zamknięty rok obrotowy (wymagana minimalna wartość przychodów za ostatni zamknięty rok obrotowy powyżej 500.000,00zł).


VII. Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).
 3. Aktualny statut podmiotu.
 4. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych.
 5. Charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, doświadczenia, zasobów kadrowych, możliwości techniczno – organizacyjnych oraz doświadczenia w realizacji podobnych projektów  jako partner w projektach.
 6. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

VIII. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do 28.01.2019r. (do godz. 14.00) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w trybie pozakonkursowym”. 

Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie PCPR w godz. 7.30 – 15.30 (poniedziałek –piątek) lub przesłać na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

Osoba do kontaktu: Bożena Pytel , tel. 41 3502328

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do PCPR

Ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

 1. Złożenia po terminie.
 2. Wycofania przez oferenta.

 

 1. Kryteria wyboru oferty:
 2. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa – max. 10 pkt.
 3. Potencjalny partner jest podmiotem ekonomii społecznej – 10 pkt.
 4. Potencjalny partner jest instytucją rynku pracy– 10 pkt.
 5. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, techniczne, finansowe 
  i organizacyjne) – max. 15 pkt.
 6. Doświadczenie w realizacji zadań, w tym projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, zbieżnych z celem głównym projektu – max. 10 pkt.
 7. Posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia uprawniający do świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego 10pkt.

 

 

 1. Procedura wyboru partnera:
  1. Złożone oferty będą oceniane od względem formalnym i merytorycznym przez  Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora PCPR
  2. Decyzję o wyborze jednego partnera podejmie Dyrektor PCPR na podstawie propozycji Komisji Konkursowej.
  3. Informacja dotycząca wyboru partnera zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR: http://pcpr.kazimierzaw.pl
  4. Oferty niespełniające kryteriów zostaną odrzucone.
  5. Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają możliwość wniesienia odwołania 
   w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników naboru w formie pisemnej na adres składania ofert.
  6. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Komisję powołaną przez Dyrektora PCPR w Kazimierzy Wielkiej w terminie 2 dni kalendarzowych od daty wpływu. 
  7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego przewiduje się uwzględnienie kandydatury 
   na partnera.
  8. Informacja o wynikach odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR: http://pcpr.kazimierzaw.pl
 1. Informacje dodatkowe:

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do wnioskowania o dodatkowe wyjaśnienia/uszczegółowienie przesłanych ofert, negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, szczególnie 
w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO, a tym samym nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania z EFS lub zamiany trybu naboru projektów z pozakonkursowego 
na konkursowy.

Dyrektor

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej

Pliki do pobrania