Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 czerwca 2018

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.

                            
Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku (jednorazowo) w wysokości 300,00 zł,
w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego lub osobę uczącą się do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem
o niepełnosprawności świadczenie przysługuje do  ukończenia 24 roku życia.

 

dobry start

Szkoła – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, szkołę artystyczną,
z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku:

-ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę ucząca się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;

- ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę ucząca się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem
o niepełnosprawności.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kazimierzy Wielkiej wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start wraz
z załącznikiem do wniosku. Druk wniosku oraz załącznik do wniosku  jest dostępny do pobrania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej   oraz na stronie internetowej www.pcpr.kazimierzaw.pl

Wnioski o świadczenie „Dobry start” składają w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie według miejsca odpowiednio zamieszkania lub siedziby placówki w terminie od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada  danego roku drogą tradycyjną (papierową) lub od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną:

  • rodziny zastępcze,
  • dyrektor placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
  • osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy
    o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia. Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie "Dobry start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Informacja o przyznaniu świadczenia „Dobry start” przekazywana będzie na wskazany przez wnioskodawcę  adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie informowało wnioskodawcę
o możliwości odebrania  informacji o przyznaniu świadczenia dobry start, w siedzibie Centrum.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start” nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018r. poz.1061).

Więcej informacji na www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Pliki do pobrania

 

 

Osoba do kontaktu:

Urszula Sadowska – starszy pracownik socjalny

tel.  (41) 35 02 336

Galeria

  • Powiększ zdjęcie