Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2018

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI

PILOTAŻOWEGO PROGRAMU

 ,,AKTYWNY SAMORZĄD” W 2018 ROKU,

FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON

 

 

 

           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie  informuje, że rozpoczął się  nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, realizowanego w 2018 roku.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Tryb składania wniosków:

 

Wnioski należy składać do PCPR w następujących  terminach:

§ Moduł I - od 1 czerwca 2018  do 30 sierpnia 2018 roku

§ Moduł II :

§  dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2017/2018 do 30 marca 2018 r. 

§  dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2018/2019 do 10 października 2018 r.

Wnioski dostępne są:

§  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej,                                 ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka (w budynku Starostwa Powiatowego), pokój 14 na parterze,

§  na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej pcpr.kazimierzaw.pl

 

Szczegółowych informacji na temat realizacji programu udziela:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej czynne 

od poniedziałku do piątku,  w godz. od 7.30 do 15.30, lub pod nr tel.

41 35 02 338.

 

Szczegółowe informacje o programie pilotażowym

„Aktywny samorząd”:

  

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane zgodnie z dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” w  2018  roku:

§ MODUŁ  I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

§  Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

            Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

             Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 

§  Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

           Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz           oprogramowania,

 

           Zadanie 2:  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 

§  Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 

          Zadanie 2:   pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka

                              inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 

            Zadanie 3:  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne                                   rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

 

          Zadanie 4:  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,       w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
(co najmniej na III poziomie jakości),

 

§  Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki  dla  osoby zależnej;

 

§ MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Programie:

W MODULE  I:

§    Obszar A:

            Zadanie 1:

             -       znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie   o niepełnosprawności,

             -       wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

             -      dysfunkcja narządu ruchu,

            Zadanie 2:

              -      znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

             -       wiek aktywności zawodowej,

             -      dysfunkcja narządu ruchu.

§  Obszar B:

             -    znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

            -     wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

            -     dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

§  Obszar C:

           Zadanie 2:

            -      znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.

           Zadanie 3 i 4:

          -      stopień niepełnosprawności,

          -      wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

          -      potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

          -     potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy                    w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

§  Obszar D:

         -      znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

         -      aktywność zawodowa,

         -      pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

W MODULE II :

        -     znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

        -    nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty  poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w Programie:

1. W modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora

     programu,

2. W module II – przerwa w nauce.

 

Kwota dofinansowania:

W MODULE   I:

   

    Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

 

1.       Obszaru A:

a)     w Zadaniu nr 1 –   8.000 zł,

b)   w Zadaniu nr 2 –   2.200 zł, w tym:

–       dla kosztów kursu i egzaminów –    1.600 zł,

–       dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu)
–     600 zł,

 

2.       Obszaru B:

a)     w Zadaniu nr 1:

–       dla osoby niewidomej –     20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie    12.000 zł,

–       dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku –     8.000 zł,

–       dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych –          5.000 zł,

b)    w Zadaniu nr 2:

–       dla osoby głuchoniewidomej –  4.000 zł,

–     dla pozostałych adresatów obszaru –   2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

 

3.       Obszaru C:

a)     w Zadaniu nr 2 –    3.000 zł,

b)     w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

–       w zakresie ręki –    9.000 zł,

–       przedramienia –    20.000 zł,

–       ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym –    26.000 zł,

–       na poziomie podudzia –    14.000 zł,

–       na wysokości uda (także przez staw kolanowy) –    20.000 zł,

–       uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym –    25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

c)     w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b,

d)     w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,

4.      Obszaru D – 200 zł miesięcznie- tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

 

W MODULE   II:

W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

1.      dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,

2.      dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego –
do 4.000 zł,

3.      opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

1)       700 zł- w innych przypadkach, które określi Realizator programu,

2)       500 zł- w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza
miejscem zamieszkania,

3)      300 zł- w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny.

4)       300 zł- w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej)  kierunkach studiów/nauki lub studiuje w przyspieszonym trybie.

5)      300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

 

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego Wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

1)       do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

2)       do 75%  wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

3)       do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Udział własny wnioskodawcy:

 

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

W   Module I wynosi co najmniej:

a)         10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach: Obszaru B: Zadania: nr 1,  Obszaru C: Zadania: nr 3 i nr 4,                                        

b)        15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach: Obszaru A, Zadanie nr 1 oraz    Obszaru D

c)         25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach: Obszaru A: Zadanie nr 2.

 

W  Module II- w zakresie kosztów czesnego:

a)         15% wartości czesnego- w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym  kierunku),

b)        65% wartości czesnego- w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na  poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnych form   kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Tryb postępowania

Dofinansowanie następuje w oparciu złożony wniosek zainteresowanego wnioskodawcy, spełniającego łącznie warunki uczestnictwa w programie, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

Dodatkowe informacje

Treść programu „Aktywny samorząd”               PDF

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku              PDF