Moduł I 2018

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 maja 2017

 Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

 

MODUŁ  I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie  informuje, że rozpoczął się  nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, realizowanego w 2018 roku.     

 

MODUŁ  I programu-  likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, obejmuje następujące obszary i zadania:

 • Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

            Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

            Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

           Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz           oprogramowania,

           Zadanie 2:  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

          Zadanie 2:   pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka

                              inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

            Zadanie 3:  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne                                   rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,   

          Zadanie 4:  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,       w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
(co najmniej na III poziomie jakości),

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla  osoby zależnej;

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Module I programu:

 • Obszar A:

            Zadanie 1:

             -       znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie   o niepełnosprawności,

             -       wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

             -      dysfunkcja narządu ruchu,

            Zadanie 2:

              -      znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

             -       wiek aktywności zawodowej,

             -      dysfunkcja narządu ruchu.

 • Obszar B:

             -    znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

            -     wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

            -     dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

 • Obszar C:

           Zadanie 2:

            -      znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.

           Zadanie 3 i 4:

          -      stopień niepełnosprawności,

          -      wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

          -      potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

          -     potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy                    w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 • Obszar D:

         -      znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

         -      aktywność zawodowa,

         -      pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w Programie:

-wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu.

 

Kwota dofinansowania:

 

Kwota dofinansowania:

    Maksymalna kwota dofinansowania w ramach Modułu I wynosi, w przypadku:

 

 1. Obszaru A:
  1. w Zadaniu nr 1 – 8000 zł,
  2. w Zadaniu nr 2 – 2200 zł, w tym:
 • dla kosztów kursu i egzaminów – 1600 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu)
  600 zł,

 

 1. Obszaru B:
  1. w Zadaniu nr 1:
 • dla osoby niewidomej – 20000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie    12000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5000 zł,
  1. w Zadaniu nr 2:
 • dla osoby głuchoniewidomej – 4000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru –   2000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

 

 1. Obszaru C:
  1. w Zadaniu nr 2 –  3000 zł,
  2. w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
 • w zakresie ręki – 9000 zł,
 • przedramienia – 20000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26000 zł,
 • na poziomie podudzia – 14000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

 1. w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit b,
 2. w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,
 1. Obszaru D200 zł miesięcznie- tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną

Udział własny wnioskodawcy:

 

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w ramach Modułu I w poniższych zadaniach i wynosi co najmniej:

 1. 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach: Obszaru B: Zadania: nr 1,Obszaru C: Zadania: nr 3 i nr 4,                                        
 2. 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach: Obszaru A, Zadanie nr 1 oraz Obszaru D
 3. 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach: Obszaru A: Zadanie nr 2

Tryb postępowania

Dofinansowanie następuje w oparciu złożony wniosek zainteresowanego wnioskodawcy, spełniającego łącznie warunki uczestnictwa w programie, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu

Wnioski do pobrania:

 

Pliki do pobrania