INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 marca 2021

AKTYWNY SAMORZĄD” W 2021 ROKU, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie informuje, że z dniem 1 marca 2021 roku rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach realizowanego w 2021 roku w Powiecie Kazimierskim pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu (osób niepełnosprawnych) w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Tryb składania wniosków:

Wnioski można składać w formie papierowej w siedzibie PCPR lub w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) w terminie:
-dla Modułu I programu: do dnia 31.08.2021 r.
-dla Modułu II programu:do dnia 31.03.2021 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021
i do dnia 10.10.2021 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022.

Wnioski dostępne są:
-w Systemie Obsługi Wsparcia pod adresem: sow.pfron.org.pl
-w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka (w budynku Starostwa Powiatowego), pokój nr 14 na parterze oraz na stronie internetowej pcpr.kazimierzaw.pl w zakładce „Aktywny samorząd”.


Jednocześnie informujemy, iż w 2021 roku elektroniczne złożenie wniosku w Systemie Obsługi Wsparcia przez Wnioskodawców posiadających podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:
- w przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych w ocenie merytorycznej wniosku,
- w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800,00 zł w sytuacji, gdy Wnioskodawca korzysta z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jednorazowe).

Szczegółowych informacji na temat realizacji programu udziela:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej
ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
(czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30)
lub pod nr tel. 41 35 02 338).
Szczegółowa informacja
o pilotażowym programie „Aktywny samorząd”

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane zgodnie z dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” w 2021 roku:
1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
-Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
-Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
-Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
-Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
-Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
-Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
-Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
-Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
-Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
-Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
-Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
-Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
-Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
-Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

2)Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Dokumenty programowe do pobrania: