Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2017

                            

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI

PILOTAŻOWEGO PROGRAMU

 ,,AKTYWNY SAMORZĄD” W 2017 ROKU,

FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie  informuje, że rozpoczął się  nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, realizowanego w 2017 roku.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Tryb składania wniosków:

 

Wnioski należy składać do PCPR w następujących  terminach:

 • Moduł I - do 30 sierpnia 2017 roku,
 • Moduł II- wnioski przyjmowane będą w dwóch terminach:
 1. Dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2016/2017:

- do 30 marca 2017 r.,

 1. Dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2017/2018:

- do 10 października 2017 r.

Wnioski dostępne są:

 • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej,   Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka (w budynku Starostwa Powiatowego), pokój 14 na parterze,
 • na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej kazimierzaw.pl

 

Szczegółowych informacji na temat realizacji programu udziela:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej czynne  od poniedziałku do piątku,  w godz. od 7.30 do 15.30, lub  pod nr tel. 41 35 02 338.

Szczegółowe informacje o programie pilotażowym

„Aktywny samorząd”:

 

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane zgodnie z dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” w  2017 roku:

MODUŁ  I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 • Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

           

            Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 

            Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 

 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

           Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz           oprogramowania,

 

           Zadanie 2:  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 

 • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 

          Zadanie 2:   pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka

                              inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 

            Zadanie 3:  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne                                   rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

 

          Zadanie 4:  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,       w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
(co najmniej na III poziomie jakości),

 

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla  osoby zależnej;

 

MODUŁ  II   – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Programie:

W MODULE  I:

 • Obszar A:

            Zadanie 1:

             -       znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie   o niepełnosprawności,

             -       wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

             -      dysfunkcja narządu ruchu,

            Zadanie 2:

              -      znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

             -       wiek aktywności zawodowej,

             -      dysfunkcja narządu ruchu.

 • Obszar B:

             -    znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

            -     wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

            -     dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

 • Obszar C:

           Zadanie 2:

            -      znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.

           Zadanie 3 i 4:

          -      stopień niepełnosprawności,

          -      wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

          -      potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

          -     potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy                    w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 • Obszar D:

         -      znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

         -      aktywność zawodowa,

         -      pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

W MODULE II :

        -     znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

        -    nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty  poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w Programie:

 1. W modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora

     programu,

 1. W module II – przerwa w nauce.

Kwota dofinansowania:

 

W MODULE   I:

   

    Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

 

 1. Obszaru A:
  1. w Zadaniu nr 1 – 000 zł,
  2. w Zadaniu nr 2 – 100 zł, w tym:
 • dla kosztów kursu i egzaminów – 500 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu)
  600 zł,

 

 1. Obszaru B:
  1. w Zadaniu nr 1:
 • dla osoby niewidomej – 000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie    12.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 000 zł,
  1. w Zadaniu nr 2:
 • dla osoby głuchoniewidomej – 000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru –   000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

 

 1. Obszaru C:
  1. w Zadaniu nr 2 –  000 zł,
  2. w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
 • w zakresie ręki – 000 zł,
 • przedramienia – 000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 000 zł,
 • na poziomie podudzia – 000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

 1. w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. c,
 2. w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,
 1. Obszaru D200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

 

W MODULE   II:

W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 1. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
 2. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia –000 zł,
 3. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego –
  do 000 zł,

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł.- w innych przypadkach, które określi Realizator programu,
 2. 500 zł.- w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza
  miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł.- w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną(ważną) Kartę Dużej Rodziny.
 4. 300 zł.- w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej   kierunkach studiów/nauki.

 

 

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego Wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 

 • do 25% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;
 • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 

 

 

Udział własny wnioskodawcy:

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

 

W   Module I wynosi co najmniej:

 

 1. 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach: Obszaru B: Zadania: nr 1,Obszaru C: Zadania: nr 3 i nr 4,                                        
 2. 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach: Obszaru A, Zadanie nr 1 oraz Obszaru D
 3. 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach: Obszaru A: Zadanie nr 2.

 

W  Module II- w zakresie kosztów czesnego:

 1. 15% wartości czesnego- w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 2. 65% wartości czesnego- w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnych form   kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

 

Tryb postępowania

Dofinansowanie następuje w oparciu złożony wniosek zainteresowanego wnioskodawcy, spełniającego łącznie warunki uczestnictwa w programie, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

 

        

 

 

 

 

 

  Opracował : A. Nowak

Pliki do pobrania